Śmierć w domu. Jak należy się zachować? Śmierć w domu najczęściej następuje w wyniku wieku lub długiej choroby, znacznie rzadziej powodem jest nagły wypadek (chociaż i takie sytuacje się zdarzają). W każdym przypadku jednak zobligowani jesteśmy do zawiadomienia pogotowia ratunkowego lub lekarza pierwszego kontaktu. Zwykle jest to moment, który wiąże się z niezwykle mocnym przeżyciem, wręcz szokiem, dlatego też jeśli pozostajemy w domu sami ze zmarłym, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić inną osobę – członka rodziny lub najbliższego sąsiada. W obliczu tak smutnego wydarzenia nikt nie powinien pozostawać sam. Szczególnie że trzeba będzie jeszcze dopełnić kilku niezbędnych formalności. Pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza z właściwej przychodni rejonowej. Jeśli do zgonu doszło w nocy, należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL), dzwoniąc pod numery 999 lub 112. Lekarz wezwany na miejsce, wystawi kartę zgonu. Po otrzymaniu karty zgonu wystawionej przez lekarza należy wezwać Zakład Pogrzebowy. Trzeba pamiętać, że wybór Zakładu Pogrzebowego należy wyłącznie do rodziny osoby zmarłej. Dom Pogrzebowy Góralczyk w Raszynie jest w tym trudnym dla Państwa momencie dostępny przez Całą Dobę siedem dni w tygodniu. Wykwalifikowani pracownicy naszej firmy z godnością i szacunkiem przewiozą osobę zmarłą do naszej prywatnej chłodni i pokierują najbliższych o dalszych krokach. Niezbędne procedury po zgonie w szpitalu. Kiedy tracimy bliską osobę w wyniku śmierci w szpitalu, zwykle pojawiają się wątpliwości, co właściwie dzieje się wówczas ze zwłokami i jak należy postąpić, by odebrać je z placówki. Przede wszystkim należy pamiętać, że zasady postępowania ze zwłokami w szpitalu są uwarunkowane przez przepisy prawa, a szczegółowe procedury postępowania zwykle znajdują się w regulaminie szpitala. Oczywiście zawsze ciało powinno być traktowane z należytym szacunkiem przez personel szpitalny. Gdy lekarz stwierdzi zgon pacjenta w szpitalu, pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni, a na dłoni, stopie lub klatce piersiowej zmarłego umieszcza identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego, który zawiera jego imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz datę i godzinę zgonu. W tym czasie lekarz zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję. W przypadku, gdy konieczna jest sekcja zwłok, stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po jej przeprowadzeniu. Ciało osoby zmarłej może zostać przewiezione najwcześniej po upływie 2 godz. od czasu zgonu, który wpisano do dokumentacji. W tym czasie powinny być przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a w razie jego braku - w innym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu. Jest to jednocześnie czas, w którym zawiadomieni najbliżsi mogą się z nim pożegnać. Szpital może przechowywać ciało pacjenta przez 3 dni(72 godz. licząc od godziny jego śmierci),chyba że w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie lub śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochówek. Za przechowywanie ich w tym czasie nie jest pobierana żadna opłata. W dniu odbioru Zmarłego z prosektorium musi być osoba upoważniona do identyfikacji Ciała. Dom Pogrzebowy Góralczyk w Raszynie pomaga Państwu przejść przez ten trudny okres i oferuję przewóz osób zmarłych z każdego szpitala do swojej prywatnej chłodni. Śmierci dziecka martwo urodzonego. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy ze swoich praw po poronieniu i nie wie, że jest możliwe pochowanie dziecka po poronieniu. Okazuje się, że każda para po utracie dziecka może skorzystać z tego przywileju. Obowiązujące przepisy są zawiłe i niejednoznaczne, ale odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak”. Decyzja, co do dalszych losów ciała znajduje się w gestii prawnych opiekunów dziecka. Rodzice mają prawo zwrócić się do szpitala o wydanie zwłok i do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie uzyskanego w placówce medycznej pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka martwego i wydanej przez szpital karty zgonu. Jest on do tego zobowiązany, w praktyce jednak często pojawia się odmowa wydania takiej dokumentacji ze wskazaniem na obowiązujące wcześniej regulacje prawne klasyfikujące śmierć płodu do 22. tyg. ciąży jako poronienie, przez co ciało powinno pozostać w szpitalu i ulec spopieleniu przez placówkę medyczną jako odpad medyczny. O możliwości pochowania ciała wskazują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania oraz drugie Rozporządzenie (z tego samego dnia), zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Pierwszy z opisanych dokumentów stanowi w § 1 ust. 2, że kartę zgonu wypełnia się dla dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do pochowania. Drugi – że za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. Na bazie dokumentów wystawionych przez szpital można w USC wystawić skrócony akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu dziecka martwego (dlatego nie wystawia się tu aktu zgonu). W sytuacji śmierci dziecka nienarodzonego można się również ubiegać o zasiłek pogrzebowy (4 tys. zł). Dom Pogrzebowy Góralczyk w Raszynie oferuję Państwu pomoc w tej trudnej sytuacji Organizacja pogrzebu – wymagane dokumenty Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług Domu Pogrzebowego Góralczyk, należy dostarczyć poniższe dokumenty : 1. Akt Zgonu 2. Oryginał części karty zgonu przeznaczonej dla administracji cmentarza 3. Dowód Osobisty osoby Zmarłej i osoby organizującej ceremonię pogrzebową 4. Legitymacja ZUS bądź ostatni odcinek emerytury osoby Zmarłej 5. W przypadku, gdy osoba Zmarła jest, zatrudniona potrzebne jest zaświadczenie z Pracy o zatrudnieniu 6. Jeżeli pochówkiem zajmują się dzieci potrzebny jest AKT URODZENIA w przypadku córek po ślubie AKT MAŁŻEŃSTWA 7. Jeżeli pochówkiem zajmują się wnuki potrzebny jest AKT MAŁŻEŃSTWA Rodziców oraz AKT URODZENIA Os. Załatwiającej W trakcie spotkania z bliskimi osoby zmarłej ustalamy datę i godzinę pogrzebu, wybór cmentarza, a także wybór urny lub trumny, kwiatów oraz pożegnaniem osoby zmarłej. Skupiamy się wówczas również nad dodatkami towarzyszącymi ceremonii (tj. akcesoriami pogrzebowymi, nekrologami i klepsydrami, możliwością skorzystania z namiotu pogrzebowego czy windy pogrzebowej, dzięki której moment opuszczenia trumny jest pełen szacunku i splendoru) Zasiłek Pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje rodzinie zmarłego podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, pobierającego emeryturę lub rentę lub bez ustalonego prawa do pobierania emerytury lub renty, ale spełniającego warunki do jej uzyskania i pobierania. Zasiłek ten przyznawany jest od 1 marca 2011 roku w stałej kwocie wynoszącej 4 000zł. Dom Pogrzebowy Góralczyk oferuje możliwość rozliczenia bezgotówkowego w ramach zasiłku pogrzebowego. Jeśli koszt pogrzebu jest niższy od przyznawanej kwoty, różnica zwracana jest najpóźniej w dniu pogrzebu. Rozwiązanie to ma kilka korzyści. Przede wszystkim klient nie musi wypełniać niezbędnych do uzyskania zasiłku dokumentów i składać ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego nie musi on oczekiwać na wypłatę tego świadczenia (czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy wynosić może maksymalnie 30 dni). Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest osobie pokrywającej koszty pogrzebu w sytuacji, gdy zmarły lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu objęta była świadczeniami emerytalnymi i rentowymi. Pełny zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom będącym w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. Jeśli koszty pogrzebu pokrywają osoby spoza pierwszej linii pokrewieństwa, przysługuje im zasiłek pogrzebowy do kwoty poniesionych kosztów, ale nie przekraczającej 4000zł. Warunkiem uzyskania zasiłku jest w tym przypadku posiadanie przez zmarłego w chwili śmierci ubezpieczenia lub czynna praca zawodowa.